10 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt

Ban hành: 11/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

Ban hành: 11/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

Ban hành: 11/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (Hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng - Công trình: Nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền)

Ban hành: 10/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Ban hành: 10/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 10/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: