Quy chế làm việc (sửa đổi) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình

18/03/2015


Quy chế làm việc (sửa đổi) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ - VP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Các tin đã đưa: