10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 30/KH-UBND

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/03/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 17/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019

Ban hành: 08/03/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019

Ban hành: 08/03/2019

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công điện số 04/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ban hành: 08/03/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 642/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch tà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2019 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/03/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 637/QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả cải cánh hành chính các sở, ban ngành , UBND huyện Thành phố Năm 2018

Ban hành: 07/03/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 627/QĐ-UBND

Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH xây lắp Thái Hà tại cụm công nghiệp Trần lãm

Ban hành: 05/03/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 628/QĐ-UBND

Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Trường THPT lê Danh Phương tại xã Hồng Lĩnh huyện Hưng Hà

Ban hành: 05/03/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 626/QĐ-UBND

Thu hồi đất của Công ty cổ phần Báo phát Việt Nam để cho Công ty TNHH giáo dục tổng hợp Việt Nhật thuê tại phường Trần lãm thành phố Thái Bình

Ban hành: 05/03/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 25/KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 04/03/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: