10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND

Ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình .

Ban hành: 12/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Thái Bình và phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 26/11/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 17/11/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số cơ chế, Chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 24/10/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng diện rộng của tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 26/09/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND

Ban hành quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Ban hành: 24/09/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND

Ban hành quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Ban hành: 24/09/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Ban hành: 24/09/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban hành: 24/09/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: