7 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 12/11/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 06/10/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 18/09/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 25/05/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/04/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy định đánh giá và xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 15/04/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND

ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình

Ban hành: 05/03/2015

Lãnh đạo ký:

Tải file: