10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 27/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 23/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND

Về thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách câp xã, câp huyện

Ban hành: 15/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 09/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ban hành: 25/11/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh

Ban hành: 20/09/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/09/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/09/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: