10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 20/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

Ban hành: 08/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND

Ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 24/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh ban hành

Ban hành: 21/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh

Ban hành: 21/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh

Ban hành: 27/08/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo QĐ số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014/ của UBND tỉnh

Ban hành: 23/08/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Ban hành về quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 27/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 23/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: