10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp

Ban hành: 15/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kính phí khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 20/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

Kiện toàn và cấp kinh phí hố trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng , nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Ban hành: 20/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: