10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 20/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; danh hiệu thi đua đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 15/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sáh khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 27/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 23/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: