1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban hành: 24/09/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: