Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

Ngày 16/1/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 do Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) lập với các nội dung sau: