Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình

12/12/2014


Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Thành phố Thái Bình

12/12/2014


Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Thành phố Thái Bình

Các tin đã đưa: