Năm 2017

30/12/2017


 Dân số của tỉnh trung bình tỉnh Thái Bình năm 2017 là 1.791.510 triệu người

 

Các bài viết khác