Chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/2/2019

20/02/2019


Ngày 20/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo số 05/TB-VP về chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/2/2019

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác