Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2019

09/01/2019


Chiều 08/01/2019, Khối Thi đua các sở, ngành Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá bình xét thi đua năm 2018 đối với các đơn vị trong Khối.

Đại diện các đơn vị trong khối thi đua các sở, ngành tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2018, Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp đã tích cực và có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua; thúc đẩy các cá nhân chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác phát huy sáng kiến; góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thiết thực như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau.

Một số đơn vị đã xác đinh được chủ đề thi đua trong năm và tập trung tạo điểm nhấn rõ nét, đột phá trong phong trào thi đua như: Sở Kế hoạch và Đầu tư với phong trào: “Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”; Sở Ngoại vụ với phong trào: “Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; Liên minh Hợp tác xã tỉnh với phong trào: “Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển mô hình hợp tác xã gắn với các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh”; Kho Bạc Nhà nước tỉnh với phong trào: “Thực hiện công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước”; Cục Thống kê tỉnh với phong trào: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ Điều tra Biến động Dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2018 theo phương thức mới sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin (CAPI)...

Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã tổ chức bình xét thi đua năm 2018 với kết quả: Văn phòng UBND tỉnh xếp thứ nhất, đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ; Liên minh Hợp tác xã xếp thứ hai đề nghị tặng cờ thi đua của tỉnh và 03 đơn vị xếp thứ ba gồm Cục Thống kê, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở Ngoại vụ được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã tổ chức bàn giao vai trò Trưởng khối Thi đua năm 2019 từ Văn phòng UBND tỉnh cho Liên minh các Hợp tác xã tỉnh;  đồng thời thời tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Việt Hà - Sở Ngoại vụ