Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

13/03/2019


Chiều ngày 12/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

10 năm qua, ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chuyên môn đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án trọng tâm của tỉnh và địa phương; phối hợp nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến… 

Qua chương trình phối hợp, việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các vấn đề tác động đến người dân như xây dựng nông thôn mới, giải quyết chế độ chính sách, đền bù khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng, nước sạch nông thôn… đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết. Nhiều nội dung ký kết được tổ chức triển khai thực hiện tốt, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, từ đó giúp các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tại hội nghị đã có 7 ý kiến tham luận từ các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngoài 5 giải pháp đã đề cập trong báo cáo, các cấp, các ngành trong tỉnh cần nhận thức đúng, nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; trong đó, nhận thức đúng về yêu cầu phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp đối với các đơn vị, địa phương đã có quy chế; đồng thời những đơn vị, địa phương chưa có quy chế cần nhanh chóng xây dựng và tổ chức ký kết, ban hành quy chế nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của các chủ thể cũng như nội dung trong phối hợp triển khai theo tinh thần Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng… Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ cho công tác phối hợp như công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong quá trình triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên quan tâm giải quyết thỏa đáng đúng quy định của pháp luật về các vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là các vấn đề đang tồn tại. Ưu tiên cho công tác tuyên truyền theo chuyên đề, chương trình cụ thể với nhiều hình thức, cách thức phù hợp; đồng thời, quan tâm nhân rộng các điển hình trong vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương. Quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giao ban, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND các cấp phân công cán bộ làm đầu mối để thực hiện quy chế phối hợp và chủ trì công tác giao ban định kỳ. Ban tuyên giáo các cấp quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là kỹ năng tuyên truyền, giải thích, thuyết phục trong định hướng dư luận xã hội…

Theo Baothaibinh.com.vn