Kế hoạch triển khai chỉ đạo điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 22/12/2014 của BỘ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15/06/2016


Kế hoạch số 317/KHLN ngày 02/6/2016 Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình về việc triển khai chỉ đạo điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 22/12/2014 của BỘ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác