Kết quả kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

06/12/2018


Thông báo của Hội đồng Thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2018 của tỉnh, về kết quả kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: