Hướng dẫn số 329/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về đối tượng dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non công lập tỉnh Thái Bình năm 2018

22/02/2019


(Nội dung xem tại file đính kèm)

Các bài viết khác