Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Thông tri về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới

14/09/2018


Ngày 08/8/2018 Tỉnh uỷ Thái Bình đã ban hành Thông tri số 12-TT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng Công an tổ chức thực hiện tốt phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên công an, công an viên, bảo vệ dân phố; gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nâng cao chất lượng giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát các hoạt động của lực lượng Công an và tham gia diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", góp ý về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ công an.

Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; tập trung kiện toàn bộ máy Công an theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an và phương châm: "Tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Thực hiện tốt công tác giáo dục cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và nhân dân. Phối hợp với cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền cơ sở quản lý đảng viên, cán bộ, chiến sỹ công an trong công tác, quan hệ, sinh hoạt ở địa bàn đóng quân và nơi cư trú.

Tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; kết nghĩa, giao ước thi đua, giao lưu văn nghệ, thể thao giữa công an các đơn vị, địa phương với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư ... để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và phối hợp với Đảng uỷ Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp phát động và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đẩy mạnh xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ phù hợp với tính chất, đặc điểm từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền về việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" ở các địa phương, đơn vị; phản ánh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia giúp đỡ lực lượng Công an học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.  

                                                                   

 

Quang Minh

Các bài viết khác