Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

05/12/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018, cụ thể như sau:

1.  Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: việc xử lý khiếu nại của ông Nguyễn Văn Toản xã Nam Phú, Tiền Hải; Khu đô thị phía Tây QL10. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hợp tác xã 2016-2018; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2018; Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/NQ/UBTVQH14, ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp bàn các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; Hội nghị gặp mặt các chức sắc tôn giáo. Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Tỉnh ủy; Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số. Làm việc với: Tập đoàn Big C về xúc tiến đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, những khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về "Năm dân vận chính quyền". Tiếp công dân định kỳ.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 598 văn bản, ban hành 244 văn bản các loại (bao gồm: 08 Báo cáo, 01 Kế hoạch, 14 Tờ trình, 82 Quyết định, 105 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới đến tháng 12 năm 2018…

- Quyết định: phê duyệt Điều lệ Hội truyền thống Trường Sơn đường HCM Thành phố, huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Kiến Xương lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023; ban hành quy định trách nhiệm báo cáo thống kê ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt hỗ trợ xi măng xây dựng công trình tuyến đường trục xã An Ninh, đoạn từ đường ĐH.72 qua thôn An Ninh đi Kiến Quan - công trình thí điểm của huyện Quỳnh Phụ theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh….

- Kế hoạch: triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Tờ trình: về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; về biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ; Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 11168/VPCP-VI ngày 16/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 2960/BXD-VLXD ngày 23/11/2018 của Bộ xây dựng; Công văn số 9368/BCT-ĐL ngày 16/11/2018 của Bộ Công thương; Công văn số 8345/BKHĐT-KTĐN ngày 22/11/2018 của Bộ kế hoạch và Đầu tư…

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.