Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh

10/01/2019


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019, cụ thể như sau:

 

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: Đề án Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đến 2025, định hướng đến 2035; phương án xử lý đối với việc sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng các công trình công cộng phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình; tiến độ thực hiện Dự án  nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình; phương án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thái Thụy; việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khu đất của Trung tâm Khuyến nông. Dự các hội nghị: trực tuyến tổng kết năm 2018 triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018; tổng kết công tác Mặt trận năm 2018. Tiếp xúc cử tri thành phố. Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Làm việc với Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban chỉ đạo 138/CP.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 539 văn bản, ban hành 226 văn bản các loại (bao gồm: 01 Báo cáo, 03 Tờ trình, 08 Kế hoạch, 89 Quyết định, 99 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:       

- Báo cáo: kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Sở Giao thông Vận tải.

- Quyết định: ban hành chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2019; giải thể trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế…

- Tờ trình: thống nhất điều chỉnh bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ; Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 10487/BCT-CTĐP ngày 25/12/2018 của Bộ Công thương; Chỉ thị số 06/CT-NTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính; các Nghị quyết: số 18-NQ/HĐND, số 19-NQ/HĐND, số 20-NQ/HĐND, số 21-NQ/HĐND, số 24-NQ/HĐND ngày 11/12/2018; Nghị quyết số 16-NQ/HĐND ngày 16/10/2018 của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.