Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Vành ,huyện Tiền Hải

20/02/2019


Ngày 19/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 04/TB-VP về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm