Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

05/12/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

23/11/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 29/10-04/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

07/11/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 29/10 - 04/11/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15/10-21/10/2018 của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh

24/10/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 15/10 - 21/10/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 08/10-17/10/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

15/10/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 08/10-17/10/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 01/10-07/10/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

11/10/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 01/10-07/10/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/9-23/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

26/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/9 - 23/9/2018, cụ thể như sau:

Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Thông tri về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới

14/09/2018


Ngày 08/8/2018 Tỉnh uỷ Thái Bình đã ban hành Thông tri số 12-TT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 4/9-9/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

12/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 4/9-9/9/2018 như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8-2/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

04/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8 - 2/9/2018, cụ thể như sau:

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: